To jest wersja TESTOWA BETA 3.0 sklepu do celów testowych— Zamówienia mogą być nie zrealizowane. Zamknij

Regulamin sklepu fotoartdruk.pl

REGULAMIN ZAKUPÓW

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę
  PPHU AMADE GROUP Maciej Żydek, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 47, 20-433 Lublin, NIP 7122489744, REGON 432640297,
  zwaną dalej „Administratorem” w ramach sklepu dostępnego w serwisie internetowym fotoartdruk.pl (dalej „Serwis”).
 2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem obsluga@fotoartdruk.pl lub info@fotoartdruk.pl
 3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
 4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży usług druku i/lub oprawy na podstawie:
  1. plików przekazanych przez Użytkownika
  2. plików dostępnych w sklepie przedstawionych w sposób poglądowy dla wizualizacji zawartości
 5. Administrator za pośrednictwem Serwisu oferuje sprzedaż usług druku i oprawy wykonywanych na indywidualne zamówienie Użytkowników.
 6. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.
 7. Administrator w Serwisie udostępnia możliwość przesyłania plików przez Użytkownika, na podstawie , których zostanie wykonana usługa.
  1. Użytkownik samodzielnie przygotowuje projekt, którego wydruk zleca Administratorowi.
  2. Użytkownik zobowiązuje się przygotować pliki zgodnie z wymaganiami, które określa Specyfikacjia techniczna druku.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wady zdjęć, lików przekazanych do druku przez Użytkownika.
  4. Administrator ma prawo do dostosowania przekazanych przez Użytkownika plików do wymagań druku zamówionej usługi w tym zmiany rozmiaru.
 8. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką prywatności
 9. Wymagania techniczne odnośnie przekazywanych przez Użytkownika plików określa Specyfikacja techniczna druku
 10. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w Polityce cookies
 11. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów dostarczanych Administratorowi.
  1. Zakazane jest wykorzystywanie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny i/lub naruszających prawa osób trzecich.
 12. Administrator ma prawo odmówić wykonania zamówionej usługi druku w przypadku stwierdzenia naruszenia punktu 11 regulaminu
 13. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 14. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
 15. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@fotoartdruk.pl
  2. korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: AMADE Group, ul. Adama Mickiewicza 47, 20-433 Lublin.
 16. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Dane użytkownika w tym Imię Nazwisko, adres i sposób dostawy
  2. Dane korespondencyjne i/lub dane kontaktowe w celach kontaktowych w sprawie rozpatrzenia reklamacji
  3. Systemowy numer zamówienia
  4. Dane i/lub Opis i/lub nazwę
  5. Rozmiar reklamowanego produktu
  6. Pełnym opisem reklamacji
  7. Przedstawieni i uzasadnienie żądań
 17. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, w terminie ustawowym, w przypadku jej zasadności, żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 18. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszystkie umowy zawierane z wykorzystaniem Serwisu dotyczą tego typu rzeczy, w związku z czym Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 19. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.
 20. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:
  1. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,
  2. zmiany danych Administratora,
  3. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.
 21.  Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
 22. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 23. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 24. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 25. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.
Zamknij

Twój koszyk jest pusty

Przejdź do sklepu!